นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้าใช้งานทางเว็บไซต์ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้าใช้งาน website ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งได้แวะเข้าเยี่ยมชม หรือใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ

(1) ขอบเขตนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ

นโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจัดเก็บ อันสืบเนื่องมาจากผู้ใช้งานต้องการที่เข้าเยี่ยมชม หรือใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ เลขที่บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่หรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  นโยบายฉบับนี้ไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น ขอให้ผู้ใช้งานทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่จัดทำ โดยเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย

(2) เงื่อนไขของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานท่านใดที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ นี้ อาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่จำเป็นต่อการให้บริการ เช่น เมื่อผู้ใช้งานประสงค์ใช้บริการจากกลุ่มบริษัทฯ  หรือธุรกรรมอื่นใดที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือประสงค์ขอสมัครงาน เป็นต้น

(3) การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

การเข้าถึง และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน จะกระทำไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ใช้งานประสงค์ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากหน่วยงานอื่น มารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวของกลุ่มบริษัทฯ ด้วย และกลุ่มบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปจำหน่าย หรือนำไปแลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด อันเป็นการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

(4) การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันได้โดยการยื่นความจำนงผ่านช่องทางที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ อีเมล์ dpo@mmsbangkok.com หรือดำเนินการตามคำแนะนำที่ได้รับบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ  อนึ่ง การแก้ไขข้อมูลบางรายการจะมีผลสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันความถูกต้องของรายการที่ขอแก้ไขนั้นตามวิธีการที่กำหนดแล้ว

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie)

เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทกลุ่ม (“กลุ่มบริษัทฯ”) มีการใช้งานคุกกี้ (Cookie) เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อติดตามจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และหน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ กลุ่มบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงรูปแบบและลักษณะการใช้งานคุกกี้ของของกลุ่มบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

คุกกี้ หมายถึง 

 ไฟล์ข้อความ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน และเมื่อผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ จะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย จากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์เดิมในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับคุกกี้นั้นได้ โดยคุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้งานได้และให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น 

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญในการทำให้ผู้ใช้งานสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ และในการให้บริการและฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ รวมทั้งผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างตามที่ร้องขอบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้  โดยคุกกี้จะบอกให้กลุ่มบริษัทฯ ทราบว่าผู้ใช้งานเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อที่กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถให้บริการข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน  ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบ ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้นใหม่

คุกกี้ที่เก็บข้อมูลการใช้งาน

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ เช่น เว็บเพจที่ผู้ใช้งานเข้าชม เว็บเพจที่ผู้ใช้งานเข้าชมบ่อยที่สุด และลิงค์ที่ผู้ใช้งานอาจคลิกเข้าไปชม จดจำสิ่งที่ผู้ใช้งานชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ จดจำข้อมูลหรือตัวเลือกที่ผู้ใช้งานได้กำหนดไว้แล้ว เช่น ชื่อผู้เข้าใช้ ภาษา หรือภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ 

ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ แต่จะอยู่ในลักษณะข้อมูลแบบรวมและไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานต้องการใช้งานบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ  ข้อมูลที่กลุ่มบริษัทฯ  เก็บรวบรวมโดยการใช้งานคุกกี้ เมื่อผู้ใช้งานตกลงยินยอมและรับทราบว่าคุกกี้ของเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน อัตโนมัติ     

 นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ จะไม่นำหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) หรือข้อมูลที่กลุ่มบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้างต้นไปเชื่อมโยงหรือใช้ในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทฯ หรือเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล ” ของกลุ่มบริษัทฯ

การลบและ/หรือปิดกั้นการทำงานของคุกกี้

การที่ผู้ใช้งานเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้งานได้ตกลงและให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่ระบุในนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์ที่จะให้เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ใช้คุกกี้ ผู้ใช้งานสามารถลบและ/หรือปิดกั้นการทำงานของคุกกี้จากเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือจัดการตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภทได้ โดยการตั้งค่าเว็บบราว์เซอร์ (Browser) ของผู้ใช้งาน

 อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ใช้งานจะปฎิเสธการใช้งานคุกกี้ แต่ผู้ใช้งานก็ยังคงสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ อนึ่ง กลุ่มบริษัทฯ ขอเรียนว่าการจำกัดการใช้งานคุกกี้ของกลุ่มบริษัทฯ อาจส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้บริการบางประเภทบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่สมบูรณ์

การแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

กลุ่มบริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ในภายหลังตามที่กลุ่มบริษัทฯ เห็นสมควร ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรหมั่นตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของกลุ่มบริษัทฯ ผู้ใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ ได้ที่ อีเมล์ dpo@mmsbangkok.com